Stadgar för Albo Folkdanslag

Fastställda av årsmötet 2004-03-07.

Ändrade av årsmötet 2015-03-25: höstens föreningsmöten avskaffades.

 

 1. 1.Föreningens ändamål är att sprida kännedom om och väcka intresse för folkdans, folklekar, folkmusik, folkdräkter, sång och hembygdskultur samt genom samkväm, utflykter m. m., stärka kamrat- och samhörighetskänslan bland medlemmarna. Föreningen är partipolitiskt obunden.
   

 2. 2.a)  Medlemskap kan sökas av person som vill rätta sig efter föreningens stadgar. Medlemskap beviljas av styrelsen.
  b)  Medlem som inte följer dessa stadgar eller bevisligen skadar föreningens verksamhet kan uteslutas av styrelsen.
  c)  Utesluten medlem har vädjorätt vid årsmötet.
   

 3. 3.Medlemsavgiften bestämmes på årsmöte att gälla för innevarande kalenderår. Avgiften erlägges senast den 30 april.
   

 4. 4.a)  Föreningens angelägenheter handlägges av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare och kassör och ytterligare 2 - 4 ledamöter. Därjämte skall finnas 1 - 2 suppleanter. Ordförande leder förhandlingar, är sammankallande inom styrelsen samt representerar föreningen och för dess talan om ej annorlunda beslutas. Kassören och ordföranden är var för sig firmatecknare. Sekreteraren handhar föreningens korrespondens, utfärdar kallelser, för protokoll vid sammanträden samt ansvarar för medlemsregistret. Kassören förvaltar föreningens kontanta medel, som skall göras räntebärande i bank, och är ansvarig för bokföringen. Styrelsen fördelar övrigt arbete på lämpligt sätt. Styrelsen skall föra fullständig inventarieförteckning.
  b)  Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna (inkl ev suppleanter) är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
  c)  Styrelseledamöter och suppleanter väljs vid årsmöte. Mandattiden för ordinarie ledamöter skall vara 2 år och för suppleanter ett år. Val av ledamöter bör ske växelvis så att endast c:a hälften av ledamöterna väljs varje år. Årsmötet utser vice ordförande bland styrelseledamöterna.
  d)  Till föreningens verksamhet kan vid årsmöte väljas särskilda sektionsledare. Dessa skall kallas till styrelsemöten.
   

 5. 5.Föreningens räkenskaper föres per kalenderår. För ekonomiska beslut är styrelsen gemensamt ansvarig.
    För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant, vardera för en mandattid av ett år. Senast den 15 februari skall styrelsens årsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till revisorerna, vilka inom 14 dagar skall avge revisionsberättelse med angivande av huruvida ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkes.
   

 6. 6.Årsmöte, som är föreningens högsta beslutande myndighet, skall äga rum senast den sista mars. Kallelse skall ske och motioner skall skriftligen inges till styrelsen minst två veckor före årsmötet.
    Vid årsmötet skall följande punkter behandlas:
          -  Mötets öppnande samt frågan om mötets behöriga utlysande.
          -   Fastställande av föredragslistan.
          -   Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet.
          -   Föredragning av årsberättelse samt kassa- och revisionsberättelse.
          -   Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
          -   Motioner och ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
          -   Fastställande av ekonomi och planering:
                (a) årsplan verksamhet, (b) årsplan budget, (c) medlemsavgift.
          -   Val av ordförande, sekreterare, kassör och övriga styrelseledamöter samt vice
           ordförande.
          -    Val av revisorer och revisorssuppleant, övriga funktionärer samt valberedning.
          -   Övriga frågor.
          -   Avslutning.
  Protokoll från årsmötet skall i justerat skick vara styrelsen tillhanda inom 4 veckor.
    Till extra föreningsmöte kallas om styrelsen, revisorerna eller minst 1/3 av medlemmarna kräver detta.

   

 7. 7.Val och omröstningar vid föreningsmöten sker öppet såvida ej annorlunda begäres. Vid lika röstetal gäller den mening som omfattas av ordföranden.
   

 8. 8.Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall fattas på två på varandra följande ordinarie föreningsmöten samt på vardera mötet biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna. 

 

 1. 9.Vid beslut om föreningens upplösning skall minst 4/5 av de närvarande vara eniga därom på två varandra följande ordinarie sammanträden. Eventuella tillgångar skall vid upplösning användas för att främja ändamålen angivna i paragraf 1.